23.12.16

సాదరంగా ఆహ్వానం పలికింది శయ్య - కలల అలలపై తే(సో)లి పొమ్మని

సాదరంగా ఆహ్వానం పలికింది శయ్య - కలల అలలపై తే(సో)లి పొమ్మని .... శ్వేత 23 Dec 2016


No comments:

Post a Comment