11.12.16

ఛందో కవిత

ఛందో కవిత ........శ్వేత

నజభజజజర అంటూ నవ్వకు
సభరనమయవ అంటూ సరసాలాడి
మసజసతతగ అంటూ మత్తెక్కించకు

రసజజభర అంటూ రాగాలు తీసి
భరనభభరవ అంటూ బాధపెట్టకు

సభరసజజగ అంటూ అంటూ సరిగమలు పలికించి
భభభభభభభగ అంటూ భయపెట్టకు

ననమయయ అంటూ నకరాలుపోకు
యమాతరాజభానస అంటూ బుద్దిగా ఛందస్సు నేర్చుకో....11 Dec 2016


No comments:

Post a Comment