11.12.16

నా తలుపులని తడిపేస్తున్నాయి ----నీ ఊహలు ఝడి వానలా కురిసి

నా తలుపులని తడిపేస్తున్నాయి ----నీ ఊహలు ఝడి వానలా కురిసి ..... శ్వేత 11 Dec 2016

No comments:

Post a Comment