15.12.16

నాలో కలిగెను మైకం.......శ్వేత

నాలో కలిగెను మైకం.......శ్వేత

ఎన్నడు తీరని దాహం
మునుపెన్నడు కలుగని మోహం
నిను చూసిన ఈ వైనం
నాలో కలిగెను మైకం ... 15 Dec 2016

No comments:

Post a Comment