11.12.16

ఏ వజ్రమూ పనికిరాదు మదిని విరచ(కోయ)టానికి - ఒక్క మాట తప్ప

ఏ వజ్రమూ పనికిరాదు మదిని విరచ(కోయ)టానికి - ఒక్క నీ మాట తప్ప ..శ్వేత-22 Dec 2016


No comments:

Post a Comment