6.9.17

తలపులు తట్టి లేపి వలపులు దోచుకున్నావు - పిలుపు గాలమేసి

తలపులు తట్టి లేపి  వలపులు దోచావు - పిలుపు గాలమేసి .... శ్వేత 06 Sep 2017


ఎగిరిపోదామా - హద్దులు లేని ఆకాశానికి, నిద్దురలేని లోకానికి

ఎగిరిపోదామా - హద్దులు లేని ఆకాశానికి, నిద్దురలేని లోకానికి .... శ్వేత 06 Sep 2017

 

కమ్మగా నిదురపోదామా - కనుదోయిలో వెన్నెల నింపుకొని⁠⁠⁠⁠

కమ్మగా నిదురపోదామా - కనుదోయిలో వెన్నెల నింపుకొని⁠⁠⁠⁠ .... శ్వేత 6 Sep 2017