16.7.13

భావ కవితలు

కుందనాల బొమ్మ 


మానవుడు మహానటుడు 


ముగ్ధ మనోహరి 


రమణీలలామ 


నా మనసెందుకు విరిచేసావ్ 


నాగమణి భర్త