16.1.16

ఎన్నో వనాలు పరిభ్రమిస్తున్నా - అద్భుతమైన కవనాలు లిఖిద్దామని

ఎన్నో వనాలు పరిభ్రమిస్తున్నా - అద్భుతమైన కవనాలు లిఖిద్దామని ...... శ్వేత 16 Jan 2016
4.1.16

అనుక్షణం నీ తలపే ....ప్రతిక్షణం నీ పిలుపే.......నిరీక్షణం నీకొరకే

అనుక్షణం నీ తలపే ....ప్రతిక్షణం నీ పిలుపే.......నిరీక్షణం నీకొరకే ....... శ్వేత 04 Jan 2016