4.1.16

అనుక్షణం నీ తలపే ....ప్రతిక్షణం నీ పిలుపే.......నిరీక్షణం నీకొరకే

అనుక్షణం నీ తలపే ....ప్రతిక్షణం నీ పిలుపే.......నిరీక్షణం నీకొరకే ....... శ్వేత 04 Jan 2016No comments:

Post a Comment