20.10.14

13.10.14

కుమ్మరి చిన్న కప్పులను తయారుచేయుటం

కుమ్మరి చిన్న కప్పులను తయారుచేయుటం....Pot Maker making small cups....Video By IV.Kalyani...From Simhachalam