28.10.14

20.10.14

లక్షణమైన అక్షరమాలను కూర్చాను - సలక్షణంగా నీ నామాన్ని జపిస్తూ

లక్షణమైన అక్షరమాలను కూర్చాను - సలక్షణంగా నీ నామాన్ని జపిస్తూ @శ్వేత..20-10-14
13.10.14

కుమ్మరి చిన్న కప్పులను తయారుచేయుటం

కుమ్మరి చిన్న కప్పులను తయారుచేయుటం....Pot Maker making small cups....Video By IV.Kalyani...From Simhachalam