23.7.17

మది ముంగిట రంగవల్లులద్దాను - ఎద కోవెలలో నాస్వామి ఉన్నాడని తలచి

మది ముంగిట రంగవల్లులద్దాను - ఎద కోవెలలో  నాస్వామి ఉన్నాడని తలచి.... శ్వేత...22-7-17