20.11.14

లక్షణమైన అక్షరమాలను కూర్చాను - సలక్షణంగా నీ నామాన్ని జపిస్తూ

లక్షణమైన అక్షరమాలను కూర్చాను - సలక్షణంగా నీ నామాన్ని జపిస్తూ.... శ్వేత. 20-11-14


11.11.14

Vinayaka Jananam

వినాయక జననం ......విష్ణుమూర్తిగా మా చెల్లి కొడుకు(సాకేత్) వేసాడు


Pullabhatla Eswaramma gari Sanmanam

Pullabhatla Eswaramma gari Sanmanam ....పుల్లాభట్ల ఈశ్వరమ్మగారికి సజ్జన ధార్మిక వేదికవారు చేసిన సన్మాన కార్యక్రమం. Video By - Kandarpa Bhagavathi.

4.11.14

వేణువు(మనసు)కి గాయాలెక్కువైన కొలది ఆలపిస్తుంది - మధురమైన గేయాలని

వేణువు(మనసు)కి గాయాలెక్కువైన కొలది ఆలపిస్తుంది - మధురమైన గేయాలని @శ్వేత .. 4-11-14