4.11.14

వేణువు(మనసు)కి గాయాలెక్కువైన కొలది ఆలపిస్తుంది - మధురమైన గేయాలని

వేణువు(మనసు)కి గాయాలెక్కువైన కొలది ఆలపిస్తుంది - మధురమైన గేయాలని @శ్వేత .. 4-11-14


No comments:

Post a Comment