24.6.15

సిగ్గుపడి తలలు దించుకున్న పూబంతులు - గాలి గుసగుసగా చెప్పిన కబుర్లు విని

 సిగ్గుపడి తలలు దించుకున్న పూబంతులు - గాలి గుసగుసగా చెప్పిన కబుర్లు విని ...శ్వేత 24 June 2015


పెళ్ళికి మామిడి తోరణాలు కట్టాయి - మా ఇద్దరి మధ్య చూపుల తో"రణాలు"

పెళ్ళికి మామిడి తోరణాలు కట్టాయి - మా ఇద్దరి మధ్య చూపుల తో"రణాలు" ...శ్వేత 24 June 2015
Pic By .... Jaanu Bhayya

పొంగుకొచ్చును కవితావేశం - నీ పిలుపు విన్న పారవశ్యంలో

పొంగుకొచ్చును కవితావేశం - నీ పిలుపు విన్న పారవశ్యంలో ...శ్వేత 24 June 2015

మనసుని అర్థం చేసుకోరెందుకో - అర్థం కోసమే బ్రతుకుతున్న అర్థంలేని మనుషులు

మనసుని అర్థం చేసుకోరెందుకో - అర్థం కోసమే బ్రతుకుతున్న అర్థంలేని మనుషులు ...శ్వేత 24 June 2015


గుండె మంటలారటం లేదు - ఎన్ని కన్నీటి వర్షాలు కురిసినా

గుండె మంటలారటం లేదు - ఎన్ని కన్నీటి వర్షాలు కురిసినా ...శ్వేత 24 June 2015


ఒంటరిగా ఆనందానుభూతులను అనుభవిస్తున్నా - శూన్యంతో సంగమిస్తూ

ఒంటరిగా ఆనందానుభూతులను అనుభవిస్తున్నా - శూన్యంతో సంగమిస్తూ ...శ్వేత 24 June 2015


నిరాశ నను వీడి పోనంటున్నది - నిస్పృహ నను వీడనంతవరకు

నిరాశ నను వీడి పోనంటున్నది - నిస్పృహ నను వీడనంతవరకు ...శ్వేత 24 June 2015


19.6.15

జాబిలమ్మ వెన్నెట్లో జావళీలు పాడుతున్న జాజులు - జామురాతిరి వేళలో

జాబిలమ్మ వెన్నెట్లో జావళీలు పాడుతున్న జాజులు - జామురాతిరి వేళలో .... శ్వేత 19 June 2015


9.6.15

Sree Vakyam -2 & Sirimallelu .......Speech of Rvss Srinivas (tammu)

Sree Vakyam -2 & Sirimallelu .......Speech of Rvss Srinivas (tammu)
శ్రీవాక్యం -2 & సిరిమల్లెలు పుస్తకాల ఆవిష్కరణ సందర్భంగా ఆర్.వి.ఎస్.ఎస్. శ్రీనివాస్ (తమ్ము) ప్రసంగం On 6/6/2015

3.6.15

Srivillibutturu Lakshmidevi Songs 20

Srivillibutturu Lakshmidevi Songs 20 ----  ఎస్.లక్ష్మీదేవిగారు పాడిన పాటలు  -20

Srivillibutturu Lakshmidevi Songs 19

Srivillibutturu Lakshmidevi Songs 19 ----  ఎస్.లక్ష్మీదేవిగారు పాడిన పాటలు  -19

Srivillibutturu Lakshmidevi Songs 18

Srivillibutturu Lakshmidevi Songs 18 ----  ఎస్.లక్ష్మీదేవిగారు పాడిన పాటలు  -18

Srivillibutturu Lakshmidevi Songs 17

Srivillibutturu Lakshmidevi Songs 17 ----  ఎస్.లక్ష్మీదేవిగారు పాడిన పాటలు  -17

Srivillibutturu Lakshmidevi Songs 16

Srivillibutturu Lakshmidevi Songs 16 ----  ఎస్.లక్ష్మీదేవిగారు పాడిన పాటలు  -16

Srivillibutturu Lakshmidevi Songs 15

Srivillibutturu Lakshmidevi Songs 15 ----  ఎస్.లక్ష్మీదేవిగారు పాడిన పాటలు  -15

Srivillibutturu Lakshmidevi Songs 14

Srivillibutturu Lakshmidevi Songs 14 ----  ఎస్.లక్ష్మీదేవిగారు పాడిన పాటలు  -14

Srivillibutturu Lakshmidevi Songs 13

Srivillibutturu Lakshmidevi Songs 13 ----  ఎస్.లక్ష్మీదేవిగారు పాడిన పాటలు  -13

Srivillibutturu Lakshmidevi Songs 12

Srivillibutturu Lakshmidevi Songs 12 ----  ఎస్.లక్ష్మీదేవిగారు పాడిన పాటలు  -12

Srivillibutturu Lakshmidevi Songs 11

Srivillibutturu Lakshmidevi Songs 11 ----  ఎస్.లక్ష్మీదేవిగారు పాడిన పాటలు  -11

Srivillibutturu Lakshmidevi Songs 10

Srivillibutturu Lakshmidevi Songs 10 ----  ఎస్.లక్ష్మీదేవిగారు పాడిన పాటలు  -10

Srivillibutturu Lakshmidevi Songs 09

Srivillibutturu Lakshmidevi Songs 09 ----  ఎస్.లక్ష్మీదేవిగారు పాడిన పాటలు  -09

Srivillibutturu Lakshmidevi Songs 08

Srivillibutturu Lakshmidevi Songs 08 ----  ఎస్.లక్ష్మీదేవిగారు పాడిన పాటలు  -08

Srivillibutturu Lakshmidevi Songs 07

Srivillibutturu Lakshmidevi Songs 07 ----  ఎస్.లక్ష్మీదేవిగారు పాడిన పాటలు  -07

Srivillibutturu Lakshmidevi Songs 06

Srivillibutturu Lakshmidevi Songs 06 ----  ఎస్.లక్ష్మీదేవిగారు పాడిన పాటలు  -06

Srivillibutturu Lakshmidevi Songs 05

Srivillibutturu Lakshmidevi Songs 05 ----  ఎస్.లక్ష్మీదేవిగారు పాడిన పాటలు  -05

Srivillibutturu Lakshmidevi Songs 04

Srivillibutturu Lakshmidevi Songs 04 ----  ఎస్.లక్ష్మీదేవిగారు పాడిన పాటలు  -04

Srivillibutturu Lakshmidevi Songs 03

Srivillibutturu Lakshmidevi Songs 03 ----  ఎస్.లక్ష్మీదేవిగారు పాడిన పాటలు  -03

Srivillibutturu Lakshmidevi Songs 02

Srivillibutturu Lakshmidevi Songs 02------ఎస్.లక్ష్మీదేవిగారు పాడిన పాటలు  -02

తీరాలెన్నో దాటాలి - తారాలోకం చేరాలంటే

తీరాలెన్నో దాటాలి - తారాలోకం చేరాలంటే .... శ్వేత 03 June 2015