27.8.18

నీ స్మృతుల స్వప్నాలు కళ్ళల్లో కదలాడుతూనే ఉన్నాయి - కంటికి వెలుగు దూరమైనప్పటికీ

నీ స్మృతుల స్వప్నాలు కళ్ళల్లో కదలాడుతూనే ఉన్నాయి - కంటికి వెలుగు దూరమైనప్పటికీ .@శ్వేత...27/8/2018నిత్య జ్ఞాపకమై నన్ను వెంటాడుతూ ఉంటాయి - నీ సూదంటి కొంటి చూపులు

నిత్య జ్ఞాపకమై నన్ను వెంటాడుతూ ఉంటాయి - నీ సూదంటి కొంటి చూపులు .... శ్వేత 06 Sep 2017