27.8.18

నీ స్మృతుల స్వప్నాలు కళ్ళల్లో కదలాడుతూనే ఉన్నాయి - కంటికి వెలుగు దూరమైనప్పటికీ

నీ స్మృతుల స్వప్నాలు కళ్ళల్లో కదలాడుతూనే ఉన్నాయి - కంటికి వెలుగు దూరమైనప్పటికీ .@శ్వేత...27/8/2018No comments:

Post a Comment