26.12.14

శ్వేత .......... నీ పిలుపే ప్రాణాధారం

శ్వేత  .......... నీ పిలుపే ప్రాణాధారం

ఉన్నది నాపై నీకధికారం
నాకులేదు ఈదేహం పై మమకారం
మోక్షాన్ని పొందుటకు అందించు నీ సహకారం

నీ పిలుపే ప్రాణాధారం
నీ తలపే జీవాధారం

నీవు లేని జీవితం నిరాధారం
విశ్వానికి నీవే మూలాధారం --- 26-12-14


20.12.14

Dr. Sarvepalli Radhakrishnan Quotations (డా. సర్వేపల్లి రాధాకృష్ణన్ గారి...

Dr. Sarvepalli Radhakrishnan Quotations (డా. సర్వేపల్లి రాధాకృష్ణన్ గారి సూక్తులు)  My Slideshow......... I created this video with the YouTube Slideshow Creator (http://www.youtube.com/upload)

17.12.14