26.12.14

శ్వేత .......... నీ పిలుపే ప్రాణాధారం

శ్వేత  .......... నీ పిలుపే ప్రాణాధారం

ఉన్నది నాపై నీకధికారం
నాకులేదు ఈదేహం పై మమకారం
మోక్షాన్ని పొందుటకు అందించు నీ సహకారం

నీ పిలుపే ప్రాణాధారం
నీ తలపే జీవాధారం

నీవు లేని జీవితం నిరాధారం
విశ్వానికి నీవే మూలాధారం --- 26-12-14


No comments:

Post a Comment