29.12.15

28.12.15

చూపులు వంతెన కడుతున్నాయి - ఇరు మనసులను ఏకం చెయ్యాలని

చూపులు వంతెన కడుతున్నాయి - ఇరు మనసులను ఏకం చెయ్యాలని ..... శ్వేత 28 Dec 2015


మదిలో జ్ఞాపకాలు పదిలమే - కనురెప్పల చూరుల నుండి ఎన్ని జాలువారినా

మదిలో జ్ఞాపకాలు పదిలమే - కనురెప్పల చూరుల నుండి ఎన్ని జాలువారినా .... శ్వేత 28 Dec 2015