28.12.15

మదిలో జ్ఞాపకాలు పదిలమే - కనురెప్పల చూరుల నుండి ఎన్ని జాలువారినా

మదిలో జ్ఞాపకాలు పదిలమే - కనురెప్పల చూరుల నుండి ఎన్ని జాలువారినా .... శ్వేత 28 Dec 2015

1 comment:

  1. జ్ఞాపకం గతస్మృతిలో ప్రాపకం, అశృవులు అపశృతిలో రూపకం.

    ReplyDelete