28.6.13

శ్రీవరలక్ష్మీ నమస్తుభ్యం

శ్రీరామచంద్ర గొనుమా

శ్రీలక్ష్మీ పూజలు చేద్దాం రారమ్మా

పామరులను పాలింపగ

మంగళమని పాడరమ్మ శ్రీ రంగానాథుని

మంగళం మనచు పాడరే

మహాలక్ష్మీ కరుణా రసలహరి

మా చిన్ని కృష్ణునకు మధుర మీగడ వెన్న

హారతీ మీరెలా ఇవ్వారే

ఎవరెటు దిద్దారో స్వామీ ముఖమున తిరునామం

అలుక ఏల పరుగున రారా గోపాలా

అమ్మ పాడిన హారతి పాట..... కర్పూరహారతిదే

22.6.13

అమ్మ పాడిన పాట..... హారతి
మంగళ హారతి పాట...... అమ్మ పాడిన పాట
మా చిన్ని కృష్ణునికి మధుర మీగడ వెన్న....అమ్మ పాడిన పాట
శ్రీ వరలక్ష్మీ నమస్తుభ్యం.......అమ్మ పాడిన పాట
అమ్మ పాడిన పాట......
My mother's vedio....
శుభరాత్రి 91 నుండి 100 వరకు

శుభరాత్రి
శుభరాత్రి 81 నుండి 90 వరకు

శుభరాత్రి
శుభరాత్రి 71 నుండి 80 వరకు

శుభరాత్రిశుభరాత్రి 61 నుండి 70 వరకు

శుభరాత్రి
శుభరాత్రి 51 నుండి 60 వరకు

శుభరాత్రి

శుభరాత్రి 41 నుండి 50 వరకు

శుభరాత్రి