21.6.13

నా మది చితి చల్లారేదెప్పుడో
నేను నిను దరి చేరేదెప్పుడో
No comments:

Post a Comment