23.7.17

మది ముంగిట రంగవల్లులద్దాను - ఎద కోవెలలో నాస్వామి ఉన్నాడని తలచి

మది ముంగిట రంగవల్లులద్దాను - ఎద కోవెలలో  నాస్వామి ఉన్నాడని తలచి.... శ్వేత...22-7-17


6.6.17

చూడ చక్కని నా ఎంకి ... శ్వేత

చూడ చక్కని నా ఎంకి ... శ్వేత

చూడ ముచ్చటగున్నది
చూడ చక్కని నా ఎంకి

చూడగానే నా ఎంకి మోము
చూపు తిప్పుకోలేరెవ్వరు

చూపులోన నా ఎంకి
చెందురుని పోలి ఉండు

చందమామకేమి ఎరుక
నా చెలి అందమంటే 

ముద్దులాడితే  తన మోమును  
మనసు నిండు మురిపెమ్ముతోడ 

నా ఎంకి ముఖము చూసి 
రేరాజు ముఖము చిన్నబోయే......06/6/2017My Childhood Friends

My Childhood Friends...... 35 సంవత్సరాల తరవాత కలుసుకున్నా .......  నా చిన్ననాటి స్నేహితులని.

23.4.17

Chakraala Kallavaada Cheraraakura ..... Folk Song

Chakraala Kallavaada Cheraraakura ..... Folk Song
Written By .... P.L.N.Prasad
Music ..... G.Shambhu Prasad
Singers ..... Sahiti & G.Shambhu Prasad

చక్రాల కళ్ళవాడ ..చేర రాకురా..
చక్రమే పట్టువాడ ..చెంగు విడువరా..!!
చీర లే దోచువాడ ..చెంత రాకురా..
చిన్నదాని సొగసులన్ని..దోచబోకురా..!!
సెలయేటి పొంగులా..కులుకు లేలనే..
కలువ కళ్ల సొగసులా..పిలుపు లేలనే..
చెంత పిలిచి సిగ్గుల భాస లేలనే..
పట్టు విడువనంచు నే ప్రతిన బూనితి !!
దారి విడువక నిలచిన వాడికి
దోచుట ఒకటే తెలుసునుగా ..
నను దోచుట ఓకటే. తెలుసునుగా..
దోచిన వారిని దాచమందురా..
కొరితి నీవే రావా..
దొరవై నను ఏలు బిరాన..!!
!! చక్రాల కళ్ళవాడ చేర రాకురా !!
అలల నడకల గలా గల కన్నెకు
పిలుచుట ఒకటే తెలుసును గా
నను పిలుచుట ఒకటే తెలుసునుగా.
దోచట మంటే దర్శనమే..
వేగమే నేను రానా..
హరి కావగ లేడా. జగాన...
!!చక్రాల కళ్ళవాడ చెర రాకురా !!