27.8.18

నిత్య జ్ఞాపకమై నన్ను వెంటాడుతూ ఉంటాయి - నీ సూదంటి కొంటి చూపులు

నిత్య జ్ఞాపకమై నన్ను వెంటాడుతూ ఉంటాయి - నీ సూదంటి కొంటి చూపులు .... శ్వేత 06 Sep 2017
No comments:

Post a Comment