6.9.17

తలపులు తట్టి లేపి వలపులు దోచుకున్నావు - పిలుపు గాలమేసి

తలపులు తట్టి లేపి  వలపులు దోచావు - పిలుపు గాలమేసి .... శ్వేత 06 Sep 2017


No comments:

Post a Comment