24.6.15

మనసుని అర్థం చేసుకోరెందుకో - అర్థం కోసమే బ్రతుకుతున్న అర్థంలేని మనుషులు

మనసుని అర్థం చేసుకోరెందుకో - అర్థం కోసమే బ్రతుకుతున్న అర్థంలేని మనుషులు ...శ్వేత 24 June 2015


No comments:

Post a Comment