24.6.15

సిగ్గుపడి తలలు దించుకున్న పూబంతులు - గాలి గుసగుసగా చెప్పిన కబుర్లు విని

 సిగ్గుపడి తలలు దించుకున్న పూబంతులు - గాలి గుసగుసగా చెప్పిన కబుర్లు విని ...శ్వేత 24 June 2015


No comments:

Post a Comment