24.12.16

కవితల పంటలు

కవితల  పంటలు ... శ్వేత

పండిస్తున్నా కవితల  పంటలని
కలాలనే హలాలుగా చేసుకుంటూ

అక్షరాలతో ఆడుకుంటూ
పదాలతో పాడుకుంటూ

వాక్యాలతో వ్యంగ్యమాడుతూ
భావాలకి కొత్త భాష్యం చెబుతూ
పుస్తకాల పూదోటలో
కవితా కుసుమాలు (శ్వేత సుమాలు) పూయిస్తున్న..... 23 Dec 2016


No comments:

Post a Comment