22.12.16

ధ్యానం అంటే - ఉత్ప్రేరకాలని చూసి ఉత్తేజితం చెందకుండా ఉండటమే

ధ్యానం అంటే - ఉత్ప్రేరకాలని చూసి ఉత్తేజితం చెందకుండా ఉండటమే .... శ్వేత 22 Dec 2016

No comments:

Post a Comment