20.12.16

శ్వేత ...... నేటి నవతరం

శ్వేత ...... నేటి నవతరం

ఝుళిపించు నీ కలం
వినిపించు నీ గళం
తరాల అంతరాలను మార్చుకుంటూ
కులాల కుమ్ములాటను కత్తెరించుకుంటూ

మతిమాలిన మనుషులకి
మితిమీరిన సమాధానమిచ్చుకుంటూ

బంధాలను కలుపుకుంటూ
సంబంధాలను పెంచుకుంటూ
ఆధ్యాత్మికతను పంచుకుంటూ

కోరుకుంటోంది మార్పన్నది ఈతరం
కావాలంటోంది నూతనోత్తేజం నేటి నవతరం .... 20 Dec 2016


No comments:

Post a Comment