20.12.16

మనసే కాజేసాడు ....... శ్వేత

మనసే కాజేసాడు ....... శ్వేత

మొన్ననే చూసాడు
మనసే ఇచ్చేసాడు

వరసే కలిపేసాడు
వద్దకు వచ్చేసాడు

కళ్ళుకళ్ళు కలిపేసాడు
కవ్వించి మనసే కాజేసాడు

మాటలతో  మురిపించాడు
నా మనోరథంపై ఒక అందమైన తారలా మెరిసాడు

నిన్ననే ఇంటికి వచ్చాడు
నన్ను మనువాడతానన్నాడు

ఈరోజు ఇంటికి వచ్చాడు
అమ్మ అయ్యను ఒప్పించాడు
మూడుముళ్ళు వేసేసాడు ..... 20 Dec 2016

No comments:

Post a Comment