24.12.16

కన్నుగీటి తంటాలు పడుతున్న తుంటరి కుర్రాళ్ళు - నను జంటగ చేసుకోవాలని

కన్నుగీటి తంటాలు పడుతున్న తుంటరి కుర్రాళ్ళు  - నను జంటగ చేసుకోవాలని .... శ్వేత 24 Dec 2016


No comments:

Post a Comment