17.12.16

శ్వేత ......... పల్లెసీమ అందాలు

శ్వేత ......... పల్లెసీమ అందాలు

ఉదయారుణ సింధూరపు రేఖల మేల్కొలుపులు
బోసినవ్వుల బుజ్జాయిల పులకింతలు

పల్లెటూరి పైరుగాలి పరవళ్ళు
గోదారమ్మ గలగలలు

పల్లెపడుచు పరువాల సందళ్ళు
కన్నెపిల్ల వాల్చూపుల గిలిగింతలు

అచ్చమైన ఆవుపాలు
స్వచ్ఛమైన పిండివంటలు

గోధూళి అందాలు
గడ్డిమోపుల గోదాములు

అనురాగపు బుజ్జగింపులు
ఆప్యాయపు పలకరింపులు

ఎంతందంగా ఉన్నాయో 
పల్లెసీమ అందాలు ప్రకృతి సోయగాలు ..... 17 Dec 2016No comments:

Post a Comment