15.12.16

తాకేను తియ్యని బాధ తనువంతా - మురిసేను కమ్మని మైకం మనసంతా

 తాకేను తియ్యని బాధ తనువంతా  - మురిసేను కమ్మని మైకం మనసంతా  ..... శ్వేత 15 Dec 2016

                                     
                                                                    

No comments:

Post a Comment