15.12.16

నా (నేటి)మిత్రులు ........ శ్వేత

నా (నేటి)మిత్రులు ........ శ్వేత

ఎంత వింత మనుషులో నా మిత్రులు
పిలచి పలకరిస్తుంటే
ఛీ, ఫో అని కసురుకుంటారు
ఫోనుచేసి హాయ్ చెబితే
బాయ్ అని కట్ చేస్తారు

అందనంత ఎత్తు ఎదిగి
అందలమెక్కి కూర్చున్నారు
చింతలన్ని చెబుదామంటే
చిటికెడంత సమయమివ్వరు

రోజంతా బోరాయె
పలకరించ మనిషి కరువాయె
మనసుని మబ్బులు వీడవాయె
మనిషి మనుగడ మారదాయె

పలకరింపులు మనిషికి కరువాయె
పులకించే హృదయం ఎక్కడా కానరాదాయె
మనిషికి మనసే బరువాయె
ఆ బరువు తీరే దారి ఎవరికీ తెలియదాయె

మనిషి ఆనందాలన్నీ నిన్నటిలోకి జారిపోయె
అనురాగం, ఆఆప్యాయత నె(నే)టిజనులకు దూరమాయె ......  15 Dec 2016
No comments:

Post a Comment