11.12.16

అందమైన కవిత అమరటం లేదు - అక్షరాలకి అభ్యంగన స్నానం చేయించినా

అందమైన కవిత అమరటం లేదు - అక్షరాలకి అభ్యంగన స్నానం చేయించినా ..... శ్వేత 11 Dec 2016

No comments:

Post a Comment