22.12.16

కమ్మని కలలు ..... శ్వేత

కమ్మని కలలు ..... శ్వేత

మంచుపల్లకి మంచం అంచు చేరగానే
నిదురమ్మ ఎదురొచ్చి ఆహ్వానం పలికింది 
తన వెచ్చని ఒడిలో ఒదిగి పొమ్మని 
కమ్మని కలలు కనమని ..... 22 Dec 2016


No comments:

Post a Comment