24.12.16

తనువంతా తడిసి ముద్దియ్యింది - నీ తాపపు చూపుల జల్లులలో

తనువంతా తడిసి ముద్దియ్యింది - నీ తాపపు చూపుల జల్లులలో .... శ్వేత 24 Dec 2016


No comments:

Post a Comment