1.2.14

శ్వేత ..... రావయ్యా వేణుగోపాలా !

శ్వేత ..... రావయ్యా వేణుగోపాలా !


మమత నీపై కురిపింతును

మనసు నీ నామం జపియించెను

తనువు నీకై తపియించెను

ఈరాధ నీకై ఏతెంచెను

వేవేగ రావయ్య వేణుగోపాలా !

No comments:

Post a Comment