12.2.14

ప్రేమంటే ఇదేరా !

శ్వేత ........ ప్రేమంటే ఇదేరా !

నాలుగు నయనాల మధ్య పుట్టేది కాదు ప్రేమంటే
ఇద్దరు మనుషుల మధ్య నుండి వచ్చేది కాదు ప్రేమంటే
తొలిచూపు నుండి తుదిశ్వాస వరకు నిలచియుండి
ఇరు హృదయాల నడుమ కలిగే ఏక సవ్వడే ..... నిజమైన ప్రేమంటే.

(ఇది నా అంతరంగ నిర్వచనం మాత్రమే)


No comments:

Post a Comment