28.2.14

గండుతుమ్మెద పుష్పాలని తాకితే --- నీ చెక్కిలికెందుకో అంత సిగ్గు.

గండుతుమ్మెద పుష్పాలని తాకితే --- నీ చెక్కిలికెందుకో అంత సిగ్గు....... శ్వేత --28-2-14


No comments:

Post a Comment