28.2.14

అమావాస్యనాడు వెన్నెలేమిటా అనుకున్నా - నీ నవ్వుల వెలుగులని గుర్తించలేకపోయాను

అమావాస్యనాడు వెన్నెలేమిటా అనుకున్నా - అది నీ నవ్వులవని గుర్తించలేదు..... శ్వేత -- 28-2-14


No comments:

Post a Comment