28.2.14

ప్రకృతికెంత బద్దకమో -- పొద్దెక్కినా మంచుదుప్పట్లోంచి బయటకు రానంటోంది

ప్రకృతికెంత బద్దకమో -- పొద్దెక్కినా మంచుదుప్పటిని వీడి బయటకు రానంటోంది..... శ్వేత - 28-2-14


No comments:

Post a Comment