1.2.14

శ్వేత .... వీడదేల నీపై మోహావేశం

శ్వేత .... వీడదేల నీపై మోహావేశం

వీడదేల నీపై మోహావేశం
చూపవేల నాపై - నీ కరుణాకటాక్షం


No comments:

Post a Comment