28.2.14

ఎన్నేళ్ళు ప్రవహించినా జలపాతాలెండవు -- ఎన్నాళ్ళు తలచినా నీజ్ఞాపకాలాగవు.

ఎన్నేళ్ళు ప్రవహించినా జలపాతాలెండవు -- ఎన్నాళ్ళు తలచినా నీజ్ఞాపకాలాగవు......శ్వేత -- 28-2-14


No comments:

Post a Comment