28.2.14

ఎడారిలో చిరుజల్లు కురిసినట్లుంది -- నీ పలకరింపుతో పులకించిన నా మదికి.

ఎడారిలో చిరుజల్లు కురిసినట్లుంది -- నీ పలకరింపుతో పులకించిన నా మదికి.....శ్వేత -- 28-2-14

Art By.... Shantidas

No comments:

Post a Comment