7.2.14

శ్వేత ..... మాఘమాసమొచ్చింది

శ్వేత ..... మాఘమాసమొచ్చింది

మాఘమాసమొచ్చింది
పెళ్ళిబాజా మ్రోగింది

కన్నెమది కదిలింది
కలవరపడింది

జత ఏదని వెతికింది
తోడున్నా నీకంటూ చేయి ఒకటి చాచింది

సరి నీవని అనుకుంది
తోడుగ రమ్మంది
వారి కలలు తీరాయి

మాఘమాసమొచ్చింది
పెళ్ళిబాజా మ్రోగింది  ...... 7-2-2014


No comments:

Post a Comment