12.2.14

శ్వేత .......... పతిని కోల్పోయిన పడతి

శ్వేత .......... పతిని కోల్పోయిన పడతి

పతిని కోల్పోయిన పడతి పనిమనిషి కాదు
చిన్నాచితక పనులు చెప్పి చీదరించగ రాదు
అంతరంగమెరిగి ఆదరించుట మేలు

No comments:

Post a Comment