28.2.14

అలసిపోతున్నా -- నీ జ్ఞాపకాల మూటలను మోయలేక.

అలసిపోతున్నా -- నీ జ్ఞాపకాల మూటలను మోయలేక..... శ్వేత -- 28-2-14


No comments:

Post a Comment