28.2.14

వస్తానన్న నన్ను వద్దని -- వెన్నెల్లో నిలబడి చంద్రుణ్ణి పిలుస్తావా ?.

వస్తానన్న నన్ను వద్దని -- వెన్నెల్లో  నిలబడి చంద్రుణ్ణి పిలుస్తావా ?..... శ్వేత -- 28-2-14


No comments:

Post a Comment